Zásady zpracování osobních údajů

společnosti Tabellio Capital s.r.o., IČO: 09123369, se sídlem Machovcova 1278/19, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „správce“) vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR")


Co je to osobní údaj?

V souladu s čl. 4 GDPR se osobním údajem rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby


Správce a ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů se zavazuje dodržovat všechny právní předpis týkající se ochrany osobních údajů, které se na něj vztahují při poskytování a odebírání smluvně sjednaných služeb mezi správcem a Vámi.


Kontakt v záležitostech zpracovávání osobních údajů

Emailová adresa: gdpr@tabellio.cz


Rozsah a zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste Vaše osobní údaje správci poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Správce osobních údajů zpracovává pouze údaje, které sami uvedete, kdy zdrojem může být vyplnění kontaktního formuláře na webu, e-mail, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj. nebo které jsou veřejně přístupné v rejstřících, seznamech či evidencích.


Jaké osobní údaje jsou o váš zpracovány?

Správce osobních údajů zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, případně rodné číslo), kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail), finanční údaje (zejména č. bankovního účtu), případně další údaje, které sami uvedete ve formuláři nebo které budou správcem pro plnění smlouvy vyžádány.


Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje správce shromažďuje a používá výhradně v souvislosti s ověřením Vaší totožnosti, komunikací s Vámi, za účely obsaženými v rámci Vašeho souhlasu, jednáním o smluvním vztahu, plnění smlouvy, tj. zejména posouzení Vašeho nároku a dále za účelem vymožení Vašeho nároku, a dále v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména pak daňovými předpisy.


Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí přímo správce. Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje dalším subjektům (zpracovatelům), se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a kteří budou pro správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Jedná se zejména o osoby podílející se na sjednání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem a podílející se na zajištění provozu služeb. Na Vaši žádost správce poskytne informaci o těch zpracovatelích, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů.

Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce a zpracovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.


Zabezpečení

Správce uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, která odpovídají povaze a druhu příslušných osobních údajů nebo kategorií a rizikům spojeným s jejich zpracováním.


Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, nejdéle však po dobu dalších 3 let od skončení smluvního vztahu, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje správcem smazány.


Jaká jsou vaše práva?

Jakožto subjekt osobních údajů máte v souladu GDPR právo:

  • na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR);
  • požádat opravu Vašich osobních údajů, které správce zpracovává (čl. 16 GDPR);
  • na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
  • požadovat omezení zpracování (čl.18 GDPR);
  • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
  • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody;
  • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů


Správce zpracovává údaje s Vaším souhlasem s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje Váš souhlas. Správce upozorňuje, že se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je správce povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).


Aktuální verze „Zásad zpracování osobních údajů“ je vždy dostupná na našich webových stránkách www.tabellio.cz

Zaujali jsme vás?

Zašlete nám nezávaznou poptávku, nebo si přečtěte více.